Regulamin sklepu

1. Postanowienia ogólne, kontakt z właścicielem sklepu

 1. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa zasady i warunki korzystania ze sklepu internetowego Winnica Socha, działającego pod adresem www.winnicasocha.pl
 2. Właścicielem Sklepu jest Paweł Socha – Winnica Socha z siedzibą pod adresem: Dębina 51a, 23-155 Zakrzew, NIP: 713 286 55 39 (dalej „Sprzedawca”).
 3. Dane kontaktowe Sprzedawcy są następujące:
  Adres do kontaktu: Dębina 51a, 23-155 Zakrzew
  Adres e-mail: winnicasocha@gmail.com
  Numer telefonu: +48 697 028 007.

2. Wymagania techniczne

 1. W celu korzystania ze Sklepu niezbędne jest posiadanie:
  1. komputera lub innego urządzenia z przeglądarką internetową;
  2. dostępu do sieci Internet;
  3. aktywnego adresu e-mail.

3. Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych klientów Sklepu jest Sprzedawca.
 2. Wszelkie informacje o przetwarzaniu danych osobowych klientów, jak i innych osób korzystających ze strony internetowej Sklepu można przeczytać w Polityce prywatności .

4. Zawarcie umowy sprzedaży, konto klienta

 1. Sklep umożliwia zakup towarów (dalej „Towary”), uwidocznionych na stronie internetowej Sklepu, w dwóch trybach:
  1. bez rejestracji;
  2. z założeniem konta w Sklepie.
 2. W obu przypadkach w celu złożenia zamówienia należy dokonać wyboru Towarów w Sklepie, odpowiednim przyciskiem dodać je do „Koszyka” i kontynuować procedurę składania zamówienia poprzez wybór odpowiednich opcji (sposób dostawy i płatności).
 3. Informacje o towarach w Sklepie, tj. opisy i ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży w rozumieniu art. 71 k.c., zgodnie z warunkami Regulaminu.
 4. Warunkiem złożenia zamówienia jest wypełnienie w formularzu zamówienia wszystkich wymaganych danych koniecznych do wysyłki i ewentualnie (na życzenie klienta) także danych do wygenerowania faktury VAT.
 5. Jeśli klient zdecyduje się założyć konto w Sklepie (dalej „Konto”), rejestracja jest jednorazowa, a adres poczty e-mail oraz wybrane przez klienta hasło są podstawą do późniejszego logowania. Sklep umożliwia logowanie się do Konta również poprzez social media i/lub konto użytkownika w systemie Google. Po zalogowaniu do Konta, klient posiada dostęp do historii swoich zamówień, a przy kolejnych zamówieniach nie musi ponownie wypełniać formularza zamówienia swoimi danymi osobowymi.
 6. Klient może bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów w każdym czasie zrezygnować z posiadania konta. W tym celu należy wysłać swoją rezygnację na adres e-mail: winnicasocha@gmail.com.
 7. Zatwierdzenie przez klienta zamówienia przyciskiem „Kupuję i płacę” (lub innego o tożsamym brzmieniu) oznacza:
  1. złożenie Sprzedawcy oferty zakupu Towarów zgodnie z opcjami wybranymi w zamówieniu oraz zgodnie z niniejszym Regulaminem,
  2. akceptację obowiązku dokonania zapłaty ceny Towarów oraz kosztów ich dostawy.
 8. Do zawarcia umowy sprzedaży (dalej „Umowa”) dochodzi z chwilą przyjęcia zamówienia przez Sprzedawcę (przyjęcie oferty klienta), o czym Sprzedawca informuje poprzez wiadomość e-mail z potwierdzeniem zamówienia.
 9. W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia Towaru (w całości bądź w części), Sprzedawca poinformuje o tym klienta – nie dochodzi wówczas do zawarcia Umowy. Sprzedawca poinformuje klienta jednocześnie o istniejących możliwościach innego sposobu realizacji zamówienia, np. częściowej realizacji zamówienia lub oczekiwania na uzupełnienie przez Sprzedawcę stanów magazynowych. Jeżeli zamówienie zostało wcześniej opłacone przez klienta, a nie jest możliwe do realizacji, Sprzedawca niezwłocznie zwraca klientowi dokonane płatności (stosownie do zakresu anulowania zamówienia).
 10. Sprzedawca przekazuje klientowi potwierdzenie zawarcia Umowy na trwałym nośniku najpóźniej w momencie dostarczenia Towaru.
 11. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie zamówienia lub opóźnienie w jego dostawie powstałe w wyniku podania przez klienta niepełnego / błędnego adresu dostawy lub braku podania innych danych niezbędnych do realizacji zamówienia.
 12. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia w sytuacji, gdy klient podał nieprawdziwe dane lub gdy dane te budzą uzasadnione wątpliwości co do ich poprawności. W takim przypadku Sprzedawca (jeśli to możliwe) podejmie próbę kontaktu z klientem, celem weryfikacji prawdziwości podanych danych.

5. Ceny i metody płatności

 1. Ceny Towarów podawane są w walucie złoty polski (PLN) oraz w kwocie brutto, tj. wraz z podatkiem VAT.
 2. Koszt dostawy Towarów podawany jest osobno w koszyku Sklepu, w zależności od sposobu dostawy wybranego przez klienta.
 3. Dostępne metody płatności opisane są na stronie Sklepu w zakładce „Formy płatności” oraz prezentowane są klientowi na etapie składania zamówienia (w koszyku).
 4. Płatności online w Sklepie obsługiwane są przez dostawcę płatności:
  • PayU
  • Przelew Tradycyjny
 5. Jeżeli klient wybrał płatność zwykłym przelewem bankowym, zapłata za zamówienie powinna nastąpić w terminie 5 dni od jego złożenia. W braku zapłaty w w/w terminie, Umowę uważa się za niezawartą. Zdanie poprzednie nie dotyczy sytuacji, gdy Sprzedawca oferuje klientom płatność odroczoną/płatność w ratach za pośrednictwem zewnętrznego partnera.

6. Dostawa towarów

 1. Dostawa Towarów odbywa się wedle wyboru klienta:
  • za pośrednictwem firmy kurierskiej
 2. Za wyjątkiem Towarów odbieranych przez klienta osobiście, zamówienie uważa się za zrealizowane z chwilą nadania przesyłki do klienta (powierzenia przesyłki przewoźnikowi trudniącemu się przewozem). Dokładny rzeczywisty termin doręczenia przesyłki określa przewoźnik.
 3. Towary wysyłane są przez Sprzedawcę w terminie do 3 dni roboczych, chyba, że w opisie produktu podczas składania zamówienia przez klienta podano wyraźnie inny termin. Szczegółowe terminy realizacji podane są na stronie Sklepu w zakładce „Czas realizacji zamówienia”.
 4. Sprzedawca standardowo obsługuje zamówienia na terenie Rzeczpospolitej Polskiej za pokryciem kosztów wskazanych na stronie Sklepu w zakładce “Czas i koszty dostawy”. Wysyłka za granicę jest możliwa za pokryciem kosztów wskazanych na stronie Sklepu lub kosztów indywidualnie uzgodnionych z klientem.

7. Odstąpienie od umowy

 1. Klient będący konsumentem lub przedsiębiorcą, o którym mowa w art. 7aa ustawy o prawach konsumenta (dalej „Przedsiębiorca Uprzywilejowany”) posiada ustawowe prawo odstąpienia od umowy sprzedaży Towaru w terminie 14 dni od jego otrzymania, bez podawania przyczyny, z zastrzeżeniem wyjątków, o których mowa poniżej.
 2. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy, aby klient wysłał w w/w terminie, oświadczenie:
  1. w formie elektronicznej na adres: winnicasocha@gmail.com lub
  2. w formie pisemnej na adres: Dębina 51a, 23-155 Zakrzew.
 3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może być złożone według wzoru dostępnego tutaj, przy czym użycie wzoru nie jest obowiązkowe. Sprzedawca niezwłocznie prześle klientowi w formie e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 4. Następnie w terminie kolejnych 14 dni klient powinien na własny koszt odesłać zwracane Towary na adres pocztowy Dębina 51a, 23-155 Zakrzew,
 5. Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, dokona na rzecz klienta zwrotu:
  1. ceny Towaru;
  2. kosztów pierwotnej przesyłki Towaru do klienta według najtańszego zwykłego sposobu dostarczenia rzeczy, oferowanego w Sklepie.
 6. Sprzedawca może powstrzymać się ze zwrotem płatności do momentu, gdy otrzyma Towar z powrotem, albo co najmniej klient dostarczy Sprzedawcy dowód odesłania rzeczy.
 7. Zwrot płatności zostanie dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie.
 8. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości zwracanego Towaru, jeżeli przed złożeniem oświadczenia o odstąpieniu od umowy używał Towaru w sposób inny niż konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy

8. Wyjątki od prawa odstąpienia od umowy

 1. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku Umów o dostarczenie Towarów:
  1. nieprefabrykowanych, wyprodukowanych według specyfikacji konsumenta /Przedsiębiorcy Uprzywilejowanego lub służących zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb (towary personalizowane);
  2. ulegających szybkiemu zepsuciu lub o krótkim terminie przydatności do użycia (towary szybko psujące się);
  3. dostarczanych w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie to zostało otwarte przez klienta, a towaru po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych (towary zapakowane ze względów higienicznych);
  4. nagrań dźwiękowych, wizualnych albo programów komputerowych, dostarczanych na nośniku materialnym (np. płyta CD) w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  5. które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi towarami (np. materiały budowlane, jeśli zostały użyte);
  6. dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę (prasa papierowa);
  7. których cena zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  8. napojów alkoholowych, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli

8. Reklamacje

 1. Sprzedawca zobowiązany jest dostarczyć klientowi Towary zgodne z Umową.
 2. Wobec konsumentów i Przedsiębiorców Uprzywilejowanych Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za zgodność Towaru zgodnie z przepisami ustawy o prawach konsumenta. Wobec pozostałych klientów Sprzedawca ponosi odpowiedzialność na zasadach wynikających z kodeksu cywilnego.
 3. Reklamacje mogą być składane:
  1. w formie elektronicznej na adres: winnicasocha@gmail.com
  2. lub w formie pisemnej na adres: Dębina 51a, 23-155 Zakrzew.
 4. W powyższym celu można:
  1. zwrócić się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu,
  2. skorzystać z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów,
  3. skorzystać z platformy ODR (Online Dispute Resolution), która służy do internetowego rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami, jeśli spór dotyczy zobowiązań wynikających z umowy zawartej przez internet. Więcej informacji o platformie ODR można znaleźć tutaj,
  4. zwrócić się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy.
 5. Dodatkowe informacje odnośnie pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń można uzyskać także na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: https://polubowne.uokik.gov.pl/.

9. Postanowienia końcowe

 1. Do Umów zawieranych w Sklepie stosuje się prawo polskie. Umowa zawierana jest w języku polskim.
 2. Żadne z postanowień Regulaminu nie wyłącza lub w żadnym stopniu nie ogranicza uprawnień konsumenta (i Przedsiębiorcy Uprzywilejowanego) wynikających z przepisów prawa.
 3. Sprzedawca może dokonywać zmian Regulaminu w każdym czasie, przy czym zmiany takie mają zastosowanie do zamówień złożonych po opublikowaniu nowej wersji Regulaminu, a w przypadku (i) wcześniej zawartych Umów o świadczenie usługi cyfrowej lub usługi elektronicznej, a także w przypadku (ii) klientów posiadających Konto w sklepie – klient będzie powiadomiony o zmianie Regulaminu i możliwości nie zaakceptowania nowej treści.
 4. Regulamin obowiązuje od dnia 21-04-2024 r.
Shopping Cart
Scroll to Top